19 °C

Προαύλιο χώρος παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2020
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2020
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Προαύλιο χώρος παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου»
Σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
18.00΄ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Μαντουδίου ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 10/21-01-2020 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 & 2 του
Ν.3852/2011 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5
μελών του Τοπικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4.ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 .ΔΕΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καμπούρης
Αυγουστής , χωρίς δικαίωμα ψήφου για την τήρηση των πρακτικών αυτής.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
ΘΕΜΑ 2Ο
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2020
Κύριοι Σύμβουλοι,
Θέλω να σας ενημερώσω σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον προαύλιο
χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Ο χώρος δυστυχώς έχει μετατραπεί σε
ιδιωτικό παρκινγκ. Έχει αφαιρεθεί τμήμα από τα κάγκελα περίφραξης της αυλής
και έχει κατασκευαστεί σκάλα για την άμεση πρόσβαση αυτού που έχει
παρκαρισμένα το αυτοκίνητο και την μηχανή του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της διέλευσης όλων αυτών που χρησιμοποιούν τις αίθουσες του
σχολείου και όχι μόνο. Επίσης στο χώρο όλο το χρόνο παίζουν μικρά παιδιά και
με την είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, είναι ανά
πάσα στιγμή εκτεθειμένα σε κίνδυνο. Ακούγοντας και τα παράπονα τόσο των
περίοικων όσο και των γονέων των παιδιών που παίζουν στο χώρο, πρέπει να
προβούμε στην προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων.
Εντέλει ένα σχολείο 90 ετών και πάνω για συναισθηματικούς και μόνο λόγους, δεν
δεχόμαστε να γίνει νεκροταφείο αυτοκινήτων και δικύκλων. Για τους λόγους
αυτούς προτείνω να κλειδωθεί προσωρινά η είσοδος του προαυλίου.
Θέλω επίσης να δηλώσω ότι σε περίπτωση που η Δημοτική αρχή αποφασίσει για
την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου εμείς θα είμαστε συναινετικοί.
Ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό σύμβουλο κ.Καντζούρα Ιωάννη, ο οποίος κλήθηκε
να παραβρεθεί στη συνεδρίαση καθώς έχει διατελέσει αντιδήμαρχος της Δημοτικής
Ενότητας Κηρέως και είναι γνώστης της κατάστασης. Ο κ. Καντζούρας ανέφερε
ότι το Τοπικό Συμβούλιο καλώς θα προτείνει το κλείδωμα του προαύλιου χώρου
του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, διότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή χρήσης και με
την ενέργεια αυτή προστατεύεται η περιουσία του Δήμου και η ασφάλεια των
πολιτών. Ο κ.Βούλγαρης πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: Όλα αυτά τα χρόνια
υπήρχε μια ασυδοσία και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια, την αδιαφορία
και την ανοχή των Τοπικών αρχών, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει το χώρο
ιδιοκτησία τους. Για το λόγο αυτό και βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρων του
Δήμου και της τοπικής κοινωνίας προτείνω ο χώρος να κλείσει για κάποιο χρονικό
διάστημα έως ότου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει πια θα είναι η χρήση του
χώρου.
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει το κλείδωμα της πόρτας του προαύλιου χώρου του παλαιού Δημοτικού
Σχολείου για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3. ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image