19 °C

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/14-9-2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/14-9-2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 7673/11-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 , του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020)».
Μετά την τηλεφωνική ομόφωνη συμμετοχή όλων των μελών της οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κανείς
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
5. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ
7. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ
Θέμα : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου»».
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε στις 3-9-2020 εισήγηση για την εισαγωγή ως θέμα στην ημερήσια διάταξη Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου »η Αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Γυμναστηρίου Μαντουδίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΚ 34004 Μαντούδι Ανάδοχος : Ε.Δ.Ε Γεώργιος Δ. Παλόγος
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Το έργο εκτελείται με την αρ.30/2019 τεχνική μελέτη του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας του αυτοτελούς τμήματος τεχνικής υπηρεσίας , προϋπολογισμού μελέτης 157.666,89 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα όσο και στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στον Κ.Α. 15-7331.0008 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ055, αρ 2003ΣΕ05500005, επιχορήγηση των ΟΤΑ για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού της χώρας".
Διενεργήθηκε διαγωνισμός στις 16/12/2019 και το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αρ.14/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας .
Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε Γεώργιος Δ. Παλόγος, με ποσοστό έκπτωσης 54,12% και υπογράφηκε το 4263/01-06-2020 συμφωνητικό ποσού 72.342,91 € (με Φ.Π.Α 24%).
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από 01/06/2020 και λήξη στις 27/11/2020.
Β. 1ος ΑΠΕ
Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε αναγκαία:
1)Για να συμπεριλάβει μεταβολές των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στην αρχική μελέτη και προέκυψαν από τις απαιτήσεις του έργου ύστερα από αυτοψία επί τόπου του έργου και ακριβείς επιμετρήσεις, ώστε να γίνει η έντεχνη και ασφαλής εκτέλεσή του. Συγκεκριμένα αυξήθηκε η δαπάνη στις ομάδες "Επιστεγάσεις" και "Τοιχοποιία - Δάπεδα - Χρωματισμοί", καθώς μετά από επιμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η επιφάνεια της στέγης ήταν μεγαλύτερη από της μελέτης και επίσης η υφιστάμενη κατάσταση του χώρου απαιτούσε αύξηση των χρωματισμών, ώστε να μπορεί το κτίριο να χρησιμοποιείται με ασφάλεια και υγιεινές συνθήκες. Επίσης, μετά από επιμετρήσεις διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητες στην ομάδα "Υαλοστάσια - θύρες" και "Ηλεκτρομηχανολογικά"
2) Για να συμπεριλάβει τρεις (3) Τιμές Μονάδος Νέων Εργασιών, απαραίτητες για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου, οι οποίες είναι οι Ν.Τ. 1 "Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, υψηλής πίεσης" , Ν.Τ.2 "Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6mm" και Ν.Τ.3 "Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου". Η ενσωμάτωσή τους στο έργο ήταν απαραίτητη για να γίνει πλήρης αποπεράτωσή του.
Η δαπάνη που προτείνεται με τον 1ο ΑΠΕ είναι:
• Για εργασίες με Ε.Ο. 18%, έκπτωση 54.12%, απρόβλ.15% 57.763,47 €
• Για αναθεώρηση 577,59 €
• Για Φ.Π.Α. 24% 14.001,85 €
Συνολική δαπάνη έργου: 72.342,91 €
Ο 1Ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.
Χαλκίδα, 3/9/2020
Οι επιβλέποντες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου
2) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποιήθηκε και ισχύει
3) Την από 3-9-2020 εισηγητική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου», το οποίο εκτελείται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «Γεώργιος Δ. Παλόγος» βάσει της αριθμ. 30/2019 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image