20 °C

Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Το παρόν αποτελεί το δεύτερο Υποπαραδοτέο1 του Παραδοτέου 2 της Σύμβασης Χορηγίας-Αναδοχής και ανάθεσης της μελέτης «Εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Τα δύο άλλα Υποπαραδοτέα υποβάλλονται σε χωριστά τεύχη.

Θεσμικό πλαίσιο 

Το ΕΠΣ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας αντιστοιχεί στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1.α του άρθρου 8 του ν.4447/2016, σύμφωνα με την οποία ΕΠΣ μπορεί να καταρτιστούν και σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία.
Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) προβλέπονται από το ν.4447/2016 όπως ισχύει σήμερα. Καταρτίζονται, μεταξύ άλλων, και για (άρ. 8 παρ.1.α):
«... (α) για προγράμματα αστικής ... αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ... και (γ) σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.»
Στην περίπτωση του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ισχύουν και οι δύο αυτές περιπτώσεις. Αφενός ο Δήμος έχει πληγεί από την καταστρεπτική πυρκαγιά του θέρους του 2021 (και από παρεπόμενες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες), και αφετέρου δεν υπάρχει εγκεκριμένος πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) του.
Τα ΕΠΣ καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας εκπόνησής τους τόσο σε περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια περισσοτέρων της μιας ΔΕ ή/και σε επίπεδο ολόκληρων Δημοτικών Ενοτήτων.

Περιοχές αναφοράς

Στην γενική περίπτωση, τα ΕΠΣ καταρτίζονται για περιοχές επέμβασης. Το σύνολο της ΔΕ που περιλαμβάνει την περιοχή επέμβασης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του ΕΠΣ. Αν η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσότερων δημοτικών ενοτήτων, το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του ΕΠΣ Εάν τα όρια της περιοχής επέμβασης ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας δημοτικής ενότητας, η συνολική έκταση του οικείου δήμου αποτελεί την ευρύτερη περιοχή της παρούσας. Επίσης, η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των πολεοδομικών και λοιπών λειτουργιών της, ονομάζεται ζώνη άμεσης επιρροής.
Στην παρούσα περίπτωση, η περιοχή επέμβασης αποτελείται από το σύνολο των ΔΕ του Δήμου. Συνεπώς συμπίπτει με την ευρύτερη περιοχής (με την έννοια που έχει ο όρος στα ΕΠΣ) καθώς και με τη ΖΑΕ3.
Φορέας του ΕΠΣ Φορέας που κινεί τη σύνταξη του ΕΠΣ είναι ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας , όπως είναι δυνατόν με βάση την παρ. 3.α του άρθρου 8 του ν.4447/2016 όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι η μελέτη χρηματοδοτείται και έχει ανατεθεί από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα» (χορηγός). Στη σύμβαση προβλέπεται ότι μετά από την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου τα παραδοτέα αυτής θα μεταβιβαστούν, δυνάμει χαριστικής αιτίας και κατά τις ειδικότερες διατυπώσεις της οικείας νομοθεσίας, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ο οποίος έχει εγκρίνει την εκπόνηση της μελέτης του ΕΠΣ από το ΔΙΑΖΩΜΑ προς σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο.

Ομάδα Έργου
 

Το παρόν εκπονήθηκε από επιστημονική ομάδα με ευθύνη των Στ. Τσακίρη, Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμου-Χωροτάκτη, και Θ. Μωυσιάδη, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επίβλεψη της μελέτης
Για την παραλαβή των Παραδοτέων έχει συσταθεί από το ΔΙΑΖΩΜΑ, σύμφωνα με τη σύμβαση, ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής, η οποία και αποτελείται:
• Από τον κ. Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας, με νόμιμο αναπληρωτή αυτού τον κ. Δημήτριο Οικονόμου, Καθηγητή Πανεπιστημίου.
• Δύο μέλη που έχουν οριστεί από τον Χορηγό (σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»)
Παράλληλα, ο Δήμος έχει συστήσει Επιτροπή Επίβλεψης της μελέτης με τα πιο κάτω μέλη:
1. Γερογιάννης Γεώργιος , Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή του τον Λιακόπουλο Κυριάκο, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Σκουμπρή Νικόλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με αναπληρωτή του τον υπάλληλο Μπενετή Ανδρέα υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Καραδήμο Νικόλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, με αναπληρωτή του τον Αρβανίτη Νικόλαο Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αρμοδιότητες Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Λήψη Αρχείου

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image