28 °C

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου Αριθμ. 1231/2021 μς θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 10265

Λίμνη, 01 Δεκεμβρίου 2021

Ταχ.Κώδικας: 340 05 Λίμνη Τηλ.: 22270 31603

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Αριθμ. 1231/2021

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αφού έλαβε υπόψη • Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α΄ 134)» • Το άρθρο 66 παρ.6 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019, αναφορικά με τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.• Το άρθρο 2 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. • Το άρθρο 44 του ν.3979/11 «Θεσμικά ζητήματα Ο.Τ.Α.»• Την υπ' αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/Β/17-04-2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει».• Το άρθρο 92 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ.3 ε΄ άρθρου 3 του ν.4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με την αντιμισθία. • Το άρθρο 98 του ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021) περί ορισμού άμισθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – τροποποίηση του άρθρου 59 του ν.3852/2010.• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.045 κατοίκους.• Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.• Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι πλέον ενός (1) άμισθου.• Τις αριθμ.82/59633/20-08-2019 και 48/22119/7-4-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. «Ορισμός Αντιδημάρχων.»• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.2092/Β/21-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.• Τις με αρ.πρωτ.: Γ.Γ13374/05-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ), 7076/03-08-2021 (ΑΔΑ:Ψ23Μ46ΜΤΛΒ-ΔΙΜ) και 9357/20-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΟΕ46ΝΠΙΘ-ΗΟ9) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.• Τις αριθμ. 828/2020 (ΑΔΑ: Ω75ΛΩΛ5-ΞΞΟ), 809/2021 (ΑΔΑ: 9ΖΘ3ΩΛ5-ΩΟ3), 960/2021 (ΑΔΑ: 90ΥΕΩΛ5-6Θ3) και 1123/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΗΟΩΛ5-Υ2Ζ) αποφάσεις Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, περί ορισμού Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.• Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη του Φιλίππου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 01/12/2021 έως και 30/11/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα: - Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας κ.λ.π.- Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία

Β. Την κα. Πολυξένη Χασιώτη του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο, με θητεία από 01/12/2021 έως και 30/11/2022 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εκτός των θεμάτων Τουρισμού και ειδικότερα: - τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, - την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. - την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. - τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών - τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. - την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Τον κ. Κωνσταντινάκη Άγγελο του Ιωάννη, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 01/12/2021 έως και 30/11/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη των λειτουργιών όλων των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη των έργων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που εκτελούνται με αυτεπιστασία.- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τον εξωραϊσμό των κοινοχρήστων χώρων.- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τις χερσαίες ζώνες λιμένων.- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων μελέτης και εκτέλεσης έργων σε θέματα Ηλεκτροφωτισμού, του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Δ. Τον κ Σκοπελίτη Δημήτριο του Ανδρέα, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία έως τη λήξη ισχύος των αποφάσεων κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών.- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός των αρμοδιοτήτων των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία και των θεμάτων ηλεκτροφωτισμού.- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ε. Τον κ. Σταμούλο Γεώργιο του Θεοδώρου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 01/12/2021 έως και 30/11/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου, εκτός των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου και ειδικότερα:- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο- την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης οχημάτωνΣΤ. Τον κ. κ. Καλομοίρη Μιχαήλ του Αθανασίου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 01/12/2021 έως και 30/11/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:- Την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

Ζ. Τον κ Καντζούρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία έως τη λήξη ισχύος των αποφάσεων κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών.- Την ευθύνη, την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των κοιμητηρίων και των αδέσποτων ζώων.- Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Κηρέως.2.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.3. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.4.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αρβανίτη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος. β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντινάκη Άγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Παναγιώτης. γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκοπελίτη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος. δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σταμούλου Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Μιχαήλ. ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλομοίρη Μιχαήλ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμούλος Γεώργιος.στ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κα Χασιώτη Πολυξένη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος.ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καντζούρα Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτη Παναγιώτη.5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμούλο Γεώργιο του Θεοδώρου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αρβανίτης Παναγιώτης του Φιλίππου.6. Ορίζουμε ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο την κα Ανδρέου Αγγελική του Χαραλάμπους και αναθέτουμε σε αυτήν την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των φύλων, του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού εκτός των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.7. Ορίζουμε ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον κ Κουτσουρά Σταύρο του Στέργιου και αναθέτουμε σε αυτόν την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων των θεμάτων Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, καθώς και των θεμάτων Τουρισμού του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης, του αναθέτουμε την ευθύνη και την εποπτεία του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.8. Ορίζουμε ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Λιάσκο Αργύρη του Λοΐζου και αναθέτουμε σε αυτόν την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας και την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων.9. Ορίζουμε ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Λεοντή Δήμο του Αθανασίου και αναθέτουμε σε αυτόν την εποπτεία και ευθύνη για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΆνναςΓεώργιος Τσαπουρνιώτης

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image