Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των οικονομικών και άλλων υπηρεσιών του δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 30 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε