29 °C

Εξέταση ένστασης επί της δημοπρασίας του έργου «αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών δήμου μαντουδίου – λίμνης – αγίας Άννας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7/2-5-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7/2-5-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ
«Εξέταση ένστασης επί της δημοπρασίας του έργου «Αντιπυρική προστασία Δημοτικών
Δασών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 2 Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε
στο δημοτικό κατάστημα Λίμνης σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 4366/28-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72,74 και 75 του
Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα
Βασιλική χωρίς δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
αυτής και εισηγήθηκε το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κυρίες και Κύριοι σύμβουλοι,
Στις 14/4/2015 διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«Αντιπυρική Προστασία Δημοτικών Δασών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας» με συνολικό προϋπολογισμό 469.877,78 €. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
Πιστώσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)-
Π.Α.Α. 2007-2013, Ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής: 54%, Ποσοστό Εθνικής
Συμμετοχής: 46%Κωδ.ΟΠΣΑΑ: 176674 ΚΩΔ. ΣΑΕ:082/8.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 14/4/2015 πρακτικό μετά το
πέρας της διαδικασίας με την παραλαβή των φακέλων δικαιολογητικών και του φακέλου
των οικονομικών προσφορών .
...............................................................
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, έγινε
καταγραφή σε πίνακα των δικαιολογητικών του κάθε σχήματος που συμμετείχε (πίνακας
ο οποίος αποτελεί σώμα του παρόντος πρακτικού) και μονογραφήθηκαν τα
δικαιολογητικά
Στη συνέχεια έγινε η αποσφράγιση των προσφορών και έγινε η καταχώρηση τους με
σειρά μειοδοσίας σε πίνακα που αποτελεί μέρος του πρακτικού.
Η Επιτροπή πέρασε στον έλεγχο των δικαιολογητικών με τη σειρά μειοδοσίας και από
τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη εκτός των δικαιολογητικών των
κάτωθι συμμετεχόντων:
- Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΕ - ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΪΣΙΔΗΣ,
- Κ/Ξ ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΑΛΙΑΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ
- Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ,
Στα δικαιολογητικά αυτών παρατηρήθηκε ότι στο πτυχίο τους δεν υπήρχε Δασολόγος
σύμφωνα με τα άρθρo 21 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή αποφάσισε βάση αυτών των άρθρου να απορρίψει τις προσφορές τους.
Στη συνέχεια ξεκίνησε ο έλεγχος για το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς των
υπολοίπων προσφορών. Όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές (χωρίς να υπάρχει ουδεμία
υποψία για πιθανότητα συνεννόησης για την αποφυγή του πραγματικού διαγωνισμού)
κρίθηκαν παραδεκτές εκτός από τις κάτωθι:
- Κ/Ξ Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
- Κ/Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ –Α. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΟΕ,
- ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΕ,
- ΤΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
όπου στο φάκελο με την αναγραφή «φάκελος οικονομικής προσφοράς» από λάθος του
συμμετέχοντα ΕΔΕ δεν είχαν αναγραφεί και ολογράφως τα ποσοστά της προσφοράς τους
όπως όριζε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης του έργου.
Η Επιτροπή αποφάσισε βάση αυτού του άρθρου να απορρίψει τις προσφορές αυτών.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Κ/Ξ «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε –
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ. 4038/20-4-2015 ένσταση.
Η Επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε στις 21/4/2015 για να εισηγηθεί επί της
ενστάσεως αυτής αφού ήταν και η μοναδική.
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4104/21-4-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού η
ένσταση κρίθηκε αβάσιμη σύμφωνα με το κατωτέρω σκεπτικό :
- Η υποβολή της ένστασης έγινε εμπρόθεσμα, εντός του χρονικού ορίου των πέντε
ημερών όπως η διακήρυξη του έργου ορίζει.
- Η ένσταση προσβάλλει το Πρακτικό και ζητά την ακύρωσή του κατά το σκέλος που
έκρινε απαράδεκτη την προσφορά της εταιρείας, παραθέτοντας τους λόγους καθώς
και σχετική νομολογία.
- Δεν ήταν εφικτό να βρεθεί η νομολογία που επικαλείται η Κοινοπραξία μέσω
διαδικτύου παρά μόνο αναφορά σε αυτήν μέσω της Απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αρ. πρωτ.
7993/7-7-2014 (η οποία και επισυνάπτεται στην Εισήγηση)
- H προσφορά της Κοινοπραξίας δεν έγινε δεκτή βάση του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης
όπου ρητά ορίζεται στα εδάφια όπου γίνονται επισημάνσεις σχετικά με την
οικονομική προσφορά:
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώνουν το Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς . ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ διαγωνιζόμενοι που δεν
συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους .
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, οι οποίες δεν αναγράφεται έστω
και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της
οικονομικής προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς.»
- Παράλληλα, στην ένσταση αναφέρεται ότι σφάλμα επί του Εντύπου της Οικονομικής
Προσφοράς (σφάλμα της Διοίκησης) δεν της επέτρεψε να αναγράψει και ολογράφως
τα ποσοστά προσφοράς (όπως και άλλων συμμετεχόντων) και αποφαίνεται ότι η
Επιτροπή Διαγωνισμού έπραξε κακώς αποδεχόμενη ορισμένες από τις
προσφορές και όχι όλες παραβιάζοντας έτσι την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης
και της τυπικότητας της διαδικασίας.
- Το έντυπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ατελές εφόσον είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων . Επί του εντύπου υπάρχει η προβλεπόμενη
στήλη με την ένδειξη ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ απλά άφηνε περιορισμένο χώρο για την ανάπτυξη
ολογράφως των ποσοστών έκπτωσης. Η επιτροπή το επισήμανε στους
διαγωνιζόμενους πριν την έναρξη παραλαβής προσφορών και ουδεμία ένσταση
υπήρξε κατά του διαγωνισμού πριν την διενέργειά.
- Η Επιτροπή έκρινε σημαντικό να προχωρήσει στην διενέργεια του διαγωνισμού βάσει
των κατευθύνσεων που δίνονταν στην Διακήρυξη του έργου, αποκλείοντας
διαγωνιζομένους μόνο όταν αυτό ήταν αναπόφευκτο βάση των άρθρων αυτής. Με
αυτό το σκεπτικό και με το μέτρο της ισότητας έκρινε σκόπιμο να κάνει
αποδεκτές τις προσφορές που είχαν αναγραφεί ολογράφως και αριθμητικώς τα
ποσοστά της έκπτωσης έστω και σε περιορισμένο χώρο και να απορρίψει όλες
εκείνες που δεν έφεραν ολογράφως ποσοστά έκπτωσης , παρά να παραβεί κανόνα
που οριζόταν ρητά σε άρθρο της Διακήρυξης.
Διότι σύμφωνα με τη διακήρυξη το ολογράφως υπερισχύει του αριθμητικού
ποσοστού και οι οικονομικές προσφορές που στερούνταν την ολόγραφη αναγραφή ανά
πάσα στιγμή μπορούν να παραποιηθούν οπότε είναι μη παραδεκτές ».
............................................................
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ως Πρόεδρος της Ο.Ε προτείνω:
α) Να απορριφθεί η ένσταση της Κ/Ξ «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε –
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ».
β) Να προχωρήσει η διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής του έργου το
συντομότερο δυνατόν, διότι υπάρχει περίπτωση ο Δήμος να χάσει την χρηματοδότηση
του έργου λόγω της καθυστέρησης στην εξέλιξη της διαδικασίας με σοβαρές συνέπειες
σε βάρος της προστασίας των δασών, από την έλλειψη των απαιτούμενων και
αναγκαίων έργων πυροπροστασίας με ότι συνεπάγεται σε βάρος της τοπικής και
εθνικής οικονομίας και κυρίως σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1. Την εισήγηση του κ. Πρόεδρου.
2. Το από 14/4/2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Την ένσταση της Κ/Ξ «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
4. Το από 21/4/2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δέχεται το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίπτει την ένσταση
της Κ/Ξ «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
1. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image