29 °C

Προμήθεια επιπλέον ποσότητας, καυσίμων κίνησης (Αμόλυβδης), για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ

Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύ, σήμερα την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λήψη της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας μετά από την υπ’ αριθ. 1449 – 11/8/2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε νόμιμα (αρθρ.67.παρ.5 Ν3852/2010) & (άρθρου 4 του Ν. 1069/80) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντες (10).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
2. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Μέλος Δ.Σ.
3. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Σ.
4. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μέλος Δ.Σ.
5. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Μέλος Δ.Σ.
6. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος Δ.Σ.
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μέλος Δ.Σ.
8. ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος Δ.Σ.
9. ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Σ.
10. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος Δ.Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
11. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μέλος Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Κύριοι Σύμβουλοι Έχοντας υπόψη σας:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16.
2. Το λόγω της ανεπάρκειας στην ποσότητα καυσίμων κίνησης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 75/7
- 16/01/2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ.
3. Το γεγονός ότι στη ΔΕΥΑ μας, έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης, καθώς η μη δυνατότητα προμήθειας καυσίμων κίνησης θα δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ, αλλά και στην δημόσια υγεία των πολιτών (π.χ. Κίνηση Οχημάτων Συνεργείων, Λειτουργιά Γεννητριών κ.α.).
4. Τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Η προμήθεια επιπλέον ποσότητας καυσίμων κίνησης ποσού 10.000,00€, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ, και θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 • Την εισήγηση του κ. Προέδρου όπως Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
 • Την αριθ. 12939/703 Συστατική Πράξη όπως Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας η
  οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1326/16.6.2011 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Δεύτερο).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 109 225-227 και 238 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
  όπως Αυτοδιοίκησης και όπως Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Το άρθρο 5 του Ν. 1069/1980 (όπως διαμορφώθηκε με την παρ.1 και 14 άρθρου 6
  Ν.2307/95 και την παρ.2 άρθρου 33 Ν.3274/2004) Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
  και Προέδρου αυτού.
 • Την υπ. αριθ. 154/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου
  Λίμνης Αγίας Άννας, περί ορισμού μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
 • Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
  συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
  διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
 • Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου
  Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των
  εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής
  και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».  Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επιπλέον ποσότητας καυσίμων κίνησης για τις
ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ, ποσού 10.000,00 €, στον προμηθευτή
Καψάλα Χαράλαμπο , με τους ίδιους όρους που ισχύουν στην υπ. αριθμ. 75/7 - 16 /01/2020
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την
προμήθεια αυτών, όπως αναλύεται παραπάνω.
2. Η προμήθεια επιπλέον ποσότητας καυσίμων κίνησης ποσού 10.000,00€, θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες των οχημάτων και
μηχανημάτων της ΔΕΥΑ, και θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ.
Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2020.

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image