29 °C

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μαντουδίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/10-9-2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 7567/9-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 , του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020)».
Μετά την τηλεφωνική ομόφωνη συμμετοχή όλων των μελών της οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κανείς
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
5. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ
7. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ
Θέμα : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μαντουδίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018»».
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε στις 9-9-2020 εισήγηση για την εισαγωγή ως θέμα στην ημερήσια διάταξη Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μαντουδίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018» η Αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Μαντουδίου, Περιφ. Ενότητας Ευβοίας, που επλήγη από τη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018
ΤΚ 34004 Μαντούδι Ανάδοχος: ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για συνολικό προϋπολογισμό έργου 1.800.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ . Το έργο είναι ενταγμένο στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε. και με κωδικό 2018ΣΕ87100011
Οι όροι της διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με την 110/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας.
Το έργο δημοπρατήθηκε την 14/11/2019 και προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά με έκπτωση 8% και τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την με αρ. 121/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας ( ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10726/1811/2019).
Η σύμβαση υπεγράφη την 12/02/2020 με αρ. πρωτ. 1236, για συνολικό ποσό 1.656.000,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει 11/10/2020.
ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ
Ο 1ος Α.Π.Ε. που είναι τακτοποιητικός δηλαδή όσο και το ποσό του συμφωνητικού συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις και ακριβείς προμετρήσεις και μία (1) νέα τιμή που κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική για την σωστή , ολοκληρωμένη και άρτια εκτέλεση του έργου.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 004 «Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 μ.» προέκυψε από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 007 “Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες» προέκυψε από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 010 «Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ.» προέκυψε από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 012 «Στρώση στράγγισης οδοστρώματος» προέκυψε από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 014 «Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου» προέκυψε από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 017 «Κοιτοστρώσεις , περιβλήματα αγωγών , εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την μείωση των αναγκών σε σκυρόδεμα C12/15.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 018 «Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων , στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την αύξηση των αναγκών σε σκυρόδεμα C16/20.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 020 «Κατασκευή φρεατίων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 021 «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 022 «Κατασκευή βάθρων , πλακών πρόσβασης , τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την αύξηση των αναγκών για σκυρόδεμα C20/25 σε θεμελιώσεις και ανωδομές τοιχείων.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 024 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων , χάλυβας οπλισμού Β500Α» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 029 «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 030 «Ξυλότυποι χυτών τοίχων» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την μείωση των αναγκών του έργου σε τέτοιου τύπου ξυλοτύπους .
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 032 «Προμήθεια , μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτησης προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm” προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την μείωση των αναγκών του έργου σε τέτοιου τύπου τσιμεντοσωλήνες.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 042 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων , χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C” προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την αύξηση των αναγκών χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C στις τσιμεντοστρώσεις των δρόμων.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 035 «Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 . Αγωγοί Αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4 . Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN4, DN/OD 500mm.” προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 043 «Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 044 «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων , νησίδων κλπ» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την μείωση των αναγκών του έργου σε πλακοστρώσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 045 «Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις .
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 055 «Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η μείωση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 065 «Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας , ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις.
Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας Α.Τ. 069 «Χρωματισμοί επί επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς , ακρυλικής , στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου» προέκυψε από ακριβείς επιμετρήσεις που αποδεικνύουν την αύξηση των αναγκών σε χρωματισμούς.
Οι επί έλαττον δαπάνες των ομάδων εργασιών, δεν υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου , ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ , αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων. Η δαπάνη από την αύξηση ποσοτήτων σε εργασίες της μελέτης καλύπτεται αφ’ ενός από μέρος των απροβλέπτων και αφ’ ετέρου από τις νόμιμες μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης.
9/9/2020 9/9/2020
Ο Επιβλέπων Μηχανικός Ο Προϊστάμενος
Γερογιάννης Γεώργιος Γκαρούτσος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου
2) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποιήθηκε και ισχύει
3) Την από 9/9/2020 εισηγητική έκθεση του 1ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μαντουδίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μαντουδίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018», το οποίο εκτελείται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» βάσει της αριθμ. 31/2019 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image