29 °C

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
Αριθμ. 829/2020
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 88 και 173 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), που αφορούν την εξουσιοδότηση υπογραφών και τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.
2. Τα άρθρα 161 & 167 του ν.3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009), που αφορά τις αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα.
4. Το άρθρο 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
5. Την αριθμ. 448/4475/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω2Ζ5ΟΡ10-Η5Β) απόφαση Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, αναφορικά με το διορισμό της κας Ασημίνας Κυριακού ως Γενική Γραμματέα στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (ΦΕΚ 1076/Γ/13-07-2020).
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (ΦΕΚ 2092/Β/21-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανάγκη συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
2
επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
8. Τις ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, που επιβάλλουν πέραν των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα, την ανάθεση σε αυτόν της υπογραφής ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών.
9. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α) Αναθέτουμε στη Γενική Γραμματέα, κα Ασημίνα Κυριακού του Βασιλείου τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
2. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
3. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
7. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
8. Την εποπτεία και ευθύνη όλων των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου εκτός των αρμοδιοτήτων σε θέματα Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου και Δημοτικής Κατάστασης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
3
9. Την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων προσωπικού και συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
10. Μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα όργανα διοίκησης του Δήμου.
11. Ελέγχει την αλληλογραφία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για την ενημέρωση του Δημάρχου.
12. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
13. Την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία των Κ.Ε.Π.
14. Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
15. Την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
16. Την εποπτεία των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Β) Η Γενική Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητας του. Επιπλέον ανατίθεται στη Γενική Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων πλην των χρηματικών ενταλμάτων:
1. Των αποφάσεων που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και μισθολογικές αλλαγές προσωπικού.
2. Των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα, οκτάμηνα, κ.λ.π.) έγγραφα προς την επιθεώρηση εργασίας (ωράρια εργασίας κ.λ.π.) οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.λ.π.
3. Των αποφάσεων και των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και ανήκουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, εκτός των εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο και Δημοτική Κατάσταση.
4. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις κ.λ.π.
5. Των αιτήσεων χορήγησης αδειών των υπαλλήλων, με ή χωρίς αποδοχές, και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου μας.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Γενικής Γραμματέως τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές της ασκεί ο Δήμαρχος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
4
Δ) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματέως εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.
Ε) Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιήσει τα ανωτέρω ή να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στη Γενική Γραμματέα του Δήμου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image