Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το βιβλίο αναφοράς καπνίσματος είναι υποχρεωτικό σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Στα πλαίσια εφαρμογής της αντικαπνιστικής Νομοθεσίας ο Δήμος ενημερώνει τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για την υποχρέωσή τους, να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρησή τους θεωρημένο «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και του Ν. 4633/2019».


Το βιβλίο αυτό θα το προμηθευτούν οι επαγγελματίες από τα βιβλιοχαρτοπωλεία.


Πρόκειται για 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο, οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4.


Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα (200 σελίδες) από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην πρώτη και τελευταία σελίδα πρέπει να μπεί η σφραγίδα της επιχείρησης.


Η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης), χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:


1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υπευθύνου.
3. Μια μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ της επιχείρησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά την διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.


ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.


Πληροφορίες : κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτρης τηλ. 2227 3 50122 Δημαρχείο Λίμνης.


Λίμνη, 04 Φεβρουαρίου 2020
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ