ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού έτους 2019 ότι:

  1. Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το σχέδιο δανειακού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ Δήμου μας και Τ.Π. & Δανείων, ποσού #599.939,31# €, το οποίο μας απεστάλλει με το αρ. πρωτ. (0)575454_19 / 03-06-2019 έγγραφό του και έλαβε από το Δήμο μας το αρ. πρωτ. 4959/04-06-2019.
  2. Το ανωτέρω σχέδιο δανειακού συμβολαίου απεστάλλει για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αρ. πρωτ. 5171 /06-06-2019 έγγραφο του Δήμου.
  3. Οι υποχρεώσεις του Δήμου που θα καλυφθούν από το δάνειο είναι οφειλές από το έτος 2007 μέχρι 31/03/2019 συνολικού ποσού #599.939,31# €, όπως αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα Πιστωτών. (συνημμένο 1).
  4. Το δάνειο θα είχε αποφευχθεί και ο Δήμος θα είχε έγκαιρα νόμιμο και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, εάν τηρείτο ο νόμος (άρθρο 77 του ν. 4172/2013) και είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το από 19/10/2018 εγκεκριμένο από το Παρατηρητήριο σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2019.

Λίμνη, 06/06/2019

Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης

Attachments:
FileΠεριγραφήLast modified
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ.pdfΣυνημμένο 106/06/2019 12:08