ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρύθμιση Οφειλών στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 16/09/2019

Ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης- Αγίας Άννας, στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 16.07.2019.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, 17 Μαΐου 2019 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 (άρθρο 110 Ν. 4611/2019).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 16.07.2019 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (από 2 έως 100), με ανάλογη απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2227350128, 2227350127, 2227350136, 2227350109,

Λίμνη, 23/05/2019

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης