Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς, σύλλογοι, σύνδεσμοι, σωματεία, οργανώσεις κ.λ.π. που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, όπως προσκομίσουν στο Γραφείο Δημάρχου τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία (καταστατικό, σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία εκπροσώπησης κ.λ.π.) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να προσκαλούνται από το Δήμο να συμμετέχουν σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Λίμνη, 08 / 12 / 2014

Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης