ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –-ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Μαντούδι
Πληροφορίες : κ. Γερογιάννης Γ.

Μαντούδι 7-2-2020
Αρ. πρωτ.:1126Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΘΕΜΑ
: ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓOY:<«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ)………ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)»


Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων ,
  3. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/ 27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ / Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
  5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ18 / οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση , παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών , υπηρεσιών ή έργων» .
  6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της Διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση , παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών , υπηρεσιών ή έργων» .
  7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ. 21700/12 (ΑΔΑ:Β4Θ0Χ-ΖΕ2):εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ)………ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)»
  9. Το υπ’αριθμ.13/8-1-2020 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων περί ορισμού τεχνικών υπαλλήλων για την στελέχωση τη συμμετοχή τους στην κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ο Προϊστάμενος και ο επιβλέποντας του έργου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Το αυτοτελές τμήμα τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malian.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ