29 °C

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας  Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 88 και 173 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), που αφορούν την εξουσιοδότηση υπογραφών και τη σύσταση πάγιας προκαταβολής. 2. Τα άρθρα 161 & 167 του ν.3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο ΥΑριθμ. 828/2020Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άνναςαφού έλαβε υπόψη• Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλίου 22-09-20

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 22/9/2020, ώρα 17.00, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03- 2020) και το άρθρο 74

Σχέδιο Κυκλοφοριακής Μελέτης

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο οποίο μπορούν όλοι να κάνουν τις παρατηρήσεις τους για την βελτίωσή του.

Διορισμός Γενικού Γραμματέα

Επισυνάπτεται η με αριθμ.: 448/2020 απόφαση Δημάρχου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα "Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας". Ο ΔήμαρχοςΜαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

Ορισμός Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής στης Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Επισυνάπτουμε την Απόφαση Δημάρχου 569/2020 με θέμα :«Ορισμός Σημείου Αναφοράς στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για την παρακολούθηση εφαρμογής στης Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», προς ενημέρωση των πολιτών .

Αποτελέσματα Θαλάσσιων Δειγμάτων

Επισυνάπτεται το αριθμ.: 20-4725-009-0975-11/25-05-2020 Πιστοποιητικό Ανάλυσης που εκδόθηκε από τα ‘’ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.΄΄ και το οποίο αφορά ανάλυση δειγμάτων θαλάσσιου ύδατος που λήφθηκε από περιοχές Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγ. Άννας. Ο ΔήμαρχοςΜαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

Λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (COVID- 19)

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ ( ΣΧΕΤ.:« Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 (ΑΔΑ:62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) έγγραφο ΥΠ.ΕΣ» ), σας υπενθυμίζουμε ότι αρχή γενομένης από την ερχόμενη εβδομάδα 1/6/2020 , το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης -ραντεβού- και εφόσον το αίτημά τους δε

Έκδοση ψηφίσματος για τον αιφνίδιο θάνατο συμβούλου της κοινότητας Μαντουδίου Βούλγαρη Αναστασίου

Επισυνάπτεται η με αριθμ.: 104/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγ. Άννας με θέμα "ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας" . Ο πρόεδρος Δ.Σ.Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Σταύρος Κουτσουράς

Ανακοίνωση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι: Έχει τοποθετηθεί, στον όρχο (πρώην σφαγεία) της Κοινότητας Μαντουδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, κοντέινερ για ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες κ.λ.π.). Έχουν τοποθετηθεί, έξω από τα δημοτικά καταστήματα στις Κοινότητες Λίμνης,

Διενέργεια Υπηρεσίας - Ασφάλιστρα Οχημάτων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υ̟όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄) ΄΄Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ΄΄ 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-03-2020

Καλείστε στην 9η /2020 ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ημέρα ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαντουδίου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image