ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών» (άρθρο 118 του ν.4412/2016)

Ο Δήμος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 133 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)
 2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. 3. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 4. 4. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄και παρ. 7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 5. 5.Της Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/(Αρ. 900/2017 ΦΕΚ Β’) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «περί ανάπτυξης διαδικτυακού Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις – ΚΗΣΚ» και της εγγραφής της αναθέτουσας αρχής σε αυτό.
 6. 6. Της απόφασης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας Ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απ’ ευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 22/2019 (ΑΔΑ : 6ΓΞΔΩΛ5-ΦΔΝ)
 7. 7. Της πρόσκλησης του Δήμου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών και την καταχώρηση αυτών στο ΚΗΣΚ για το έτος 2019.
 8. 8.Την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 στον ΚΑ : 15-7331.0001 του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών».
 9. 9. Την έγκριση εκτέλεσης έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4274/349/4-09-2019 έγγραφό της
 10. 10.Την απαλλαγή από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το έγγραφο του με αρ. πρωτ. 181810/818/20-08-2018
 11. 11. Την θεώρηση της μελέτης του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών» με αρ. 28/2019, δαπάνης εργασιών 5.319,46 € και συνολικού κόστους (με ΦΠΑ) 6.596,13 €.
 12. 12.Του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό ΑΔΑΜ2019-12-4
 13. 13.Της ΑΑΥ με αρ. 168/2019 (ΑΔΑ : 6ΘΛΚΩΛ5-ΖΗΖ) του άνωθεν έργου (ΚΑ : 10-7336.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2019)
 14. 14. Της ανάρτησης της ΑΑΥ αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 19REQ005963607


Και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν4412/2016 «Απευθείας ανάθεσης» και του ΦΕΚ900/Β’/17-3-2017 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων …»

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί την Παρασκευή, 13-12-2019 στην διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών», σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, του οποίου η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι κόμμα δέκα τρία ευρώ (6.596,13 € με Φ.Π.Α. 24%).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» (ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4278/14 - ΦΕΚ Α’ 157) και έχουν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο ενδιαφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν4412/2016 για το έτος 2019.

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ