Get Adobe Flash player

allwebmenusanchor

Κορονοϊός-Ενημέρωση

enimerosi_koronoios

Διαφάνεια

diavgeia_s_el_gr

ΚΟ.Σ.Ε.

Επικοινωνία με την επιτροπή

"Κομβικά Σημεία Επαφής"

kose.malian@0728.syzefxis.gov.gr

Μουσείο Κερασιάς

pinakida_moyseioy_kerasias

Ταξιδεύεις το χειμώνα

TravelInTheWinter

Μουσείο Αγίας Άννας

mouseio-agias-annas

Προστασία Πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μαντούδι, 08/11/2019
Αρ.Πρωτ:10428
ΠΡΟΣ:1)Κάθε ενδιαφερόμενο
2)Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών.

Σχετ.Αρ. πρωτ. 9957/25-10-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ»
Σχετ. Αρ. Πρωτ. 10179/1-11-2019 έγγραφο της εταιρείας «URBANINNOVATIONSM. ΙΚΕ»

Σε απάντηση των ερωτημάτων που θέσατε στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την μέχρι τώρα εμπειρία μας, η Υπηρεσία μας κρίνει απαραίτητο να ζητήσει τις εν λόγω εκθέσεις δοκιμών, έχοντας ως στόχο την προμήθεια εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας, που θα διασφαλίζει την ασφαλή χρήση του σε όλο το χρόνο της ζωής του, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης του κατά το μέγιστο δυνατό. Περαιτέρω, έχοντας υπόψη της τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων και με στόχο να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να διευκολύνει τη συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων, η διακήρυξη περιέχει ρητή μνεία του όρου «ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ» σε κάθε άρθρο, καθιστώντας σαφές πως οι απαιτούμενες εκθέσεις δοκιμών δύνανται να πραγματοποιούνται με κάθε πρότυπο που είναι ισοδύναμο με αυτό που ζητείται κατ’ αρχήν.
Α.Συγκεκριμένα, επί των ερωτημάτων της εταιρείας «Παρκοτεχνική», σας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.Σχετικά με την έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 ή άλλο ισοδύναμο, σας ενημερώνουμε ότι η απόξεση είναι ένα κρίσιμο και ουσιώδες χαρακτηριστικό του δαπέδου ασφαλείας και πρέπει να εξετάζεται ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα απόξεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ειδικά μερικές περιοχές των παιδικών χαρών (πχ κάτω από κούνιες, τσουλήθρες κλπ) υφίστανται ακόμη μεγαλύτερη φθορά από άλλα τμήματα της παιδικής χαράς. Λόγω απουσίας ειδικού προτύπου για τα δάπεδα ασφαλείας παιδικών χαρών, γίνεται αναφορά στο πλησιέστερο θεσμικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) που αφορά σε συναφές προϊόν και εφαρμόζει παρόμοια μεθοδολογία αξιολόγησης.
2.Αναφορικά με το ερώτημα για την ταξινόμηση του υλικού στην κατηγορία E_fl βάσει ΕΝ 13501-1, η εν λόγω ταξινόμηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας του προιόντος, προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση του και με το ΕΝ 1176-1 περί ευφλεκτότητας. Η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να τη ζητήσει ως τον ελάχιστο ποιοτικό έλεγχο που θα συνοδεύει τα πλακίδια ασφαλείας ως προς την ευφλεκτότητά τους.
3.Αναφορικά με την υδατοπερατότητα των πλακιδίων και των ενώσεών τους με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013 ή άλλο ισοδύναμο, η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να ζητήσει την εν λόγω δοκιμή κατ’ελάχιστο ώστε να αποφύγει φαινόμενα συγκέντρωσης υδάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα από την τοποθέτηση των πλακιδίων ασφαλείας.Περαιτέρω, τις εκθέσεις δοκιμών εκδίδουν διαπιστευμένα εργαστήρια προς αυτό το σκοπό, και όχι φορείς, όπως αναφέρετε στο ερώτημα που μας θέσατε. Η δε διαπίστευσή τους αφορά και εγγυάται την πιστή εφαρμογή της μεθοδολογίας του εκάστοτε προτύπου (συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών και φυσικών μεγεθών που τίθενται). Επιπλέον, η υδατοπερατότητα είναι ένα φυσικό μέγεθος που δεν εξαρτάται από το πάχος του υλικού (αφορά στην ποιότητα του). Λόγω απουσίας, μέχρι στιγμής, ειδικού προτύπου που αφορά δάπεδο ασφαλείας για παιδικές χαρές, γίνεται αναφορά στο πλησιέστερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) που αφορά σε συναφές προϊόν και εφαρμόζει παρόμοια μεθοδολογία αξιολόγησης.
4.Σχετικά με την δοκιμή για τον αποχρωματισμό βάσει προτύπου ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, βάσει της εμπειρίας μας κρίνεται απαραίτητη η κατάταξη στην υποδεικνυόμενη κατηγορία (τουλάχιστον 4) ως ελάχιστη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος στη διάρκεια της ζωής του, ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα αποχρωματισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα από την τοποθέτησή του.
5.Αναφορικά με την έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, σας ενημερώνουμε, ότι επειδή όλα τα δάπεδα υπόκεινται κατά τη χρήση τους (βηματισμός) σε δυνάμεις εφελκυσμού και διάτμησης, μας αφορά η συμπεριφορά τους προκειμένου να αξιολογήσουμε την μηχανική αντοχή και την ανθεκτικότητα τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να αποφύγουμε ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τις ανάγκες συντήρησης σε σύντομο χρόνο. Ακόμα, επειδή, ως ανωτέρω, δεν υφίσταται ειδικό πρότυπο για τα δάπεδα ασφαλείας, γίνεται αναφορά στο πλησιέστεροΕυρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ),ή σε άλλο ισοδύναμο.
Β.Συγκεκριμένα, επί των ερωτημάτων της εταιρείας «URBANINNOVATIONSM. ΙΚΕ»,σας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.Σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η κατάθεση των δειγμάτων της παραγράφου 2.4.3.2 ¨τεχνική Προσφορά΄΄περ. 6,σας ενημερώνουμε ότι τα δείγματα, θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο με συνοδευτικό δελτίο αποστολής, επί του οποίου θα τεθεί αριθμός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.Αντίγραφο του δελτίου αποστολής το οποίο θα φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου, θα πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά .
2.Σχετικά με την παράγραφο 2.4.3.1 “Δικαιολογητικά συμμετοχής” περ. δ, σας ενημερώνουμε ότι το αποδεικτικό επίσκεψης δίδεται από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν αντικαθίσταται από υπεύθυνη Δήλωση , κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης.

Συνοψίζοντας, η αναθέτουσα αρχή έχοντας υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημόσιων Συμβάσεων και αποσκοπώντας στην προμήθεια εξοπλισμού με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια σε όλο το χρόνο της ζωής του, θέτει τα κριτήρια (ποιοτικά, τεχνικά και λειτουργικά) που κατά την κρίση της θα επιτύχουν αποτέλεσμα ανάλογο του κόστους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ