Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Κλήρωση μελών για την συγκρότηση Επιτροπής συνοπτικών διαγωνισμών έργων για το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ.8(α) του άρθρ.221 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του αρθρ.79 του ν.4530/2018. .

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων για την ανάληψη έργων για το έτος 2019.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. 8α περί διαγωνισμών έργων αξίας έως 1.000.000 € πλέον ΦΠΑ.

3) Την υπ’ αρ. 6/2018 και ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)», βάσει της οποίας σε συνοπτικούς διαγωνισμούς δεν απαιτείται η χρήση του Μη.Μ.Ε.Δ.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.

5) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

6) Το υπ΄ αρ. 29644/1-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων, με θέμα «Υπόδειξη υπαλλήλων του Δήμου Χαλκιδέων για την συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικών Διαγωνισμών»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Την Τετάρτη 09.10.2019 και ώρα 9:00π.μ. το Αυτοτελές τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργήσει στο γραφείο τεχνικών έργων, ευρισκόμενο στον α΄ όροφο του Δημοτικού καταστήματος στο Μαντούδι, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εν θέματι επιτροπής.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. 5 σχετικής διατάξεως.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.