Get Adobe Flash player

allwebmenusanchor

Διαφάνεια

diavgeia_s_el_gr

ΚΟ.Σ.Ε.

Επικοινωνία με την επιτροπή

"Κομβικά Σημεία Επαφής"

kose.malian@0728.syzefxis.gov.gr

Ταξιδεύεις το χειμώνα

TravelInTheWinter

Μουσείο Κερασιάς

pinakida_moyseioy_kerasias

Μουσείο Αγίας Άννας

mouseio-agias-annas

Προστασία Πολίτη

Αρχική Σελίδα Ενημέρωση Δημοτών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή/και Γ.Ε.Μ.Η(ημ/νία έκδοσης έως τριάντα(30) ημέρες πριν την υποβολή)
2.Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής με το αντικείμενο της πρόσκλησης)
3.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(ημ/νία έκδοσης έως τρείς(3) μήνες πριν την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (αρ. 43 παρ. 7 Ν. 4605/19 περίπτωση αγ΄) με ημ/νία υπογραφής μεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4.Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π. (ημ/νία έκδοσης έως τρείς(3) μήνες πριν την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να καταβάλει εισφορές. (με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και έως τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο)
6.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. (με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς)
7.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) και ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η.(ημ/νία έκδοσης έως τριάντα(30)ημέρες πριν την υποβολή .
8.Υπεύθυνη δήλωση, με ημ/νία μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του προσωρινού αναδόχου, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.(άρ. 80 παρ. 2γ΄ , 376 παρ. 17 Ν.4412/16,όπως προστέθηκε με το άρ. 43 παρ. 46α΄του Ν. 4605/19-αντικαθιστά το πιστ/κό που εκδίδεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Σ.Ε.Π.Ε μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του.)

Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 24 του Ν. 4412/16.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.

***************************************************


Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν καταχωρημένες διάφορες Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσιών για την ενημέρωσή σας.

Κάνοντας 'κλικ΄ στον τίτλο ενός εγγράφου, αυτό θα ανοίξει κάνοντας χρήση του αντίστοιχου επεξεργαστή κειμένου (πχ. WORD του MS Office).

Attachments:
FileΠεριγραφήLast modified
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8296 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.&ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8296 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.&ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ.pdf 09/09/2019 14:15
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.& ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.& ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ.pdf 09/09/2019 14:15
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.& ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.& ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ.pdf 09/09/2019 14:15
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦ. Δ-ΡΧΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦ. Δ-ΡΧΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ.pdf 06/09/2019 07:33
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ.pdf 06/09/2019 07:31
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 03/09/2019 09:33
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡ. 2-2019 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡ. 2-2019 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.pdf 03/09/2019 09:33
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf 03/09/2019 09:32
Download this file (2η επαναληπτικη ανακοίνωση.pdf)2η επαναληπτικη ανακοίνωση.pdfΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για το έργο «Τοιχίο αντιστήριξης εντός οικισμού Ζωοδόχου Πηγής πλησίον οικίας Κωνσταντίνου Αντωνίου»19/08/2019 13:34
Download this file (Ανακοινωση _1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗ.pdf)Ανακοινωση _1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗ.pdfΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για το έργο «Τοιχίο αντιστήριξης εντός οικισμού Ζωοδόχου Πηγής πλησίον οικίας Κωνσταντίνου Αντωνίου»06/08/2019 13:17
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ.pdfΚατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)05/08/2019 08:18
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdfΚατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)05/08/2019 08:17
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdfΚατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)05/08/2019 08:15
Download this file (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdfΚατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)05/08/2019 08:15
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdfΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ(ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ & ΔΑΣΙΚΟΥ)ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ02/08/2019 13:34
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 14-2019 ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 14-2019 ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf 02/08/2019 13:32
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.docx 02/08/2019 13:32
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdfΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ(ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ & ΔΑΣΙΚΟΥ)ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ02/08/2019 13:35
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 15-2019 ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 15-2019 ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdf 02/08/2019 13:31
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΗΡΕΩΣ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΗΡΕΩΣ.docx 02/08/2019 13:31
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ.pdfΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ(ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ & ΔΑΣΙΚΟΥ)ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ02/08/2019 13:35
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 16-2019.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 16-2019.pdf 02/08/2019 13:30
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΝΗΛΕΩΣ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΝΗΛΕΩΣ.docx 02/08/2019 13:29
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdfΕΡΓΟ: «Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 1ο χλμ. της οδού Φραγκάκη - Αγκάλη»02/08/2019 09:48
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ .pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ .pdfΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ,ΕΠΑΘΛΑ, ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 201931/07/2019 11:06
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ .pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ .pdf 31/07/2019 11:02
Download this file (ΤΕΥΔ.docx)ΤΕΥΔ.docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών30/07/2019 14:08
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ - Copy.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ - Copy.pdfΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ.32.2.γ του Ν.4412 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 1οχλμ. της οδού Φραγκάκη - Αγκάλη» (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ30/07/2019 14:05
Download this file (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Copy.pdf)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Copy.pdfΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ30/07/2019 14:07
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ_signed - Copy.pdf)ΜΕΛΕΤΗ_signed - Copy.pdfΕΡΓΟ: «Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 1ο χλμ. της οδού Φραγκάκη - Αγκάλη»30/07/2019 14:03
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Copy.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Copy.pdf43/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. ΘΕΜΑ : «Έγκριση της αριθμ. 17/2019 μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση τ30/07/2019 14:06
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 19-2019.doc)Τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία, «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεωνΤεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία, «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων»22/07/2019 12:11
Download this file (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35 .pdf)ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35 .pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για « Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρόμων του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγίας Άννας με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή»04/01/2019 14:09
Download this file (ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .pdf)ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .pdf 04/01/2019 14:08
Download this file (2-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ .pdf)2-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ .pdf 04/01/2019 14:08
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx 04/01/2019 14:07
Download this file (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx)ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx 04/01/2019 14:07
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx 04/01/2019 14:07

Αιτήματα - Παράπονα

thelook

Δημόσια Συζήτηση

forum2web

YourEurope

diabioumathisi

Ημερολόγιο - Events

loader

Επισκέπτες (Μοναδικοί)

Σήμερα37
Χθές48
Αυτή την εβδομάδα37
Αυτό το μήνα1423
ΣΥΝΟΛΙΚΑ115529

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

website