ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας σχετικά με την εξέλιξη κατάρτισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, με βάση το νόμο, τα πραγματικά γεγονότα και τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του Δήμου, ότι:

1.Στις 25 Αυγούστου 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθμ. 2/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΙΚΩΛ5-ΤΗΨ) ομόφωνη απόφασή της, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019. (συνημμένο 1)
2.Στις 04 Σεπτεμβρίου 2018, με την αριθμ. 115/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΝ4ΩΛ5-ΝΨ1) ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019 και διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και ψήφιση. (συνημμένο 2)
3.Στις 23 Οκτωβρίου 2018, ο Δήμαρχος με το αρ.πρωτ.: 9510/23-10-2018 έγγραφό του μεταξύ των άλλων υπενθύμισε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις νόμιμες αρμοδιότητές του και τα καθήκοντά του για την έγκαιρη ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2019.
Ιδιαιτέρως επεσήμανε: «Αμέσως μετά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2018, όπως προβλέπεται από το νόμο, να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 115/04-09-2018 απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής».(συνημμένο 3)
4.Στις 29 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malian.gov.gr το ανωτέρω με αρ.πρωτ.: 9510/23-10-2018 έγγραφο του Δημάρχου. (συνημμένο 4)
5.Στις 27 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμαρχος με το αρ.πρωτ.: οικ.11212/27-11-2018 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (με κοινοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τον Υπουργό Εσωτερικών), του υπενθύμισε το ανωτέρω με αρ.πρωτ.: 9510/23-10-2018 έγγραφο και τις διατάξεις του άρθρου 77, του ν.4172/2013, που αφορούν την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, τις οποίες για τέταρτη (4η) συνεχή χρονιά παραβιάζει με ότι συνεπάγεται σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.
Επίσης, ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τον Υπουργό Εσωτερικών να προβούν στις κατά νόμο ενέργειές τους, για την έγκαιρη κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2019.(συνημμένο 5)
6.Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, με την αριθμ. 207/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΕΠΩΛ5-4Ε5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε καθυστερημένα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019, ενώ θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί το αργότερο πριν το τέλος Οκτωβρίου 2018. (συνημμένο 6)
7.Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, θα έπρεπε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019 να είναι εγκεκριμένος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2019 να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός έτους 2019 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, προς όφελος των πολιτών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, τα όργανα και οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, ολοκλήρωσαν έγκαιρα τις διαδικασίες για τον προϋπολογισμό έτους 2019, αλλά εκκρεμεί η κατάρτιση και ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Λίμνη, 04/01/2019
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης